Regulamin hotelowy – czy wiesz jakie gość ma prawa i obowiązki?

reklama

O dokumencie zwanym regulaminem hotelowym zapewne wszyscy słyszeli. Jednak nie wszyscy, zarówno goście, jak i pracownicy obsługi hotelowej wiedzą, o czym jest w nim mowa.
Podpisując kartę pobytu w recepcji, na której widnieje klauzula – Zapoznałem się z warunkami regulaminu hotelowego i zobowiązuję się do ich przestrzegania – warto się orientować, jakie gość ma prawa i obowiązki, kiedy hotel może odmówić świadczenia usługi i zadośćuczynienia za niedogodności.

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności obu stron oraz przebywania na terenie hotelu. Regulamin hotelowy jest częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji pokoju hotelowego i podpisanie karty pobytu, zwanej także kartą rejestracyjną (dawniej zwaną kartą meldunkową). Dokonując powyższych czynności, gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu, który powinien być dostępny do wglądu w recepcji. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie hotelu, zarówno gościa hotelowego, jak i towarzyszące mu osoby. Hotel ma prawo do zmiany zapisów swojego regulaminu.

 

Doba hotelowa

Doba hotelowa rozpoczyna się i kończy w wyznaczonych przez hotel godzinach – zazwyczaj 14:00 – 12:00 w hotelach miejskich i 15:00 – 11:00 w hotelach resortowych. Hotel tym samym gwarantuje dostępność pokoju. Jeśli pokój nie jest gotowy na czas, gość może oczekiwać zadośćuczynienia, ale nie musi to oznaczać zadośćuczynienia finansowego. Z kolei nieopuszczenie przez gościa pokoju w wyznaczonym czasie może skutkować naliczeniem dodatkowej opłaty.

 

Rejestracja

Gościem hotelowym jest osoba formalnie zarejestrowana w recepcji. Podstawą zarejestrowania jest okazanie dokumentu tożsamości z fotografią oraz podpisanie karty pobytu. Odmowa przez gościa okazania dokumentu lub złożenia podpisu na karcie, skutkować będzie odmową rejestracji i anulacją rezerwacji.

Gość nie może odstąpić pokoju osobie formalnie niezarejestrowanej w recepcji.

Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządził szkodę w mieniu hotelowym, innym gościom lub pracownikom obsługi, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt pozostałych gości i funkcjonowanie hotelu.

W przypadku tzw. overbookingu (braku dostępności pokoi), gdy gość ma potwierdzoną rezerwację, hotel ma obowiązek zapewnić zakwaterowanie w innym hotelu w podobnym standardzie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez gościa.

 

Czytaj więcej: Tylko u was takie zasady panują! – czyli czego goście hotelowi nie rozumieją

 

 

Świadczenie usług

Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem, co wynika z przepisów kategoryzacyjnych.

W przypadku zastrzeżeń gość zobowiązany jest do jak najszybszego zgłaszania ich w recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję. Zgłoszenie zastrzeżeń do świadczonej usługi w późniejszym czasie (np. dopiero przy wyjeździe) może mieć wpływ na ograniczenie odpowiedzialności hotelu i uniemożliwi ubieganie się o zadośćuczynienie.

Hotel ma obowiązek zapewnić:
– warunki komfortowego wypoczynku gościa,
– bezpieczny pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu,
– profesjonalną obsługę w zakresie świadczonych usług w hotelu,
– sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, hotel powinien dołożyć starań, aby w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

Możliwość korzystania ze SPA, siłowni i innych udogodnień powinna być opisana w odrębnych regulaminach.

 

Czytaj więcej: Za co hotele dostają gwiazdki

 

Odpowiedzialność gości

W pokoju hotelowym i pozostałych częściach hotelu dzieci do lat 12 mogą przebywać tylko pod nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju szkody powstałe z winy jego lub przebywających z nim osób, w tym osób niezarejestrowanych w recepcji i wprowadzonych przez gościa do jego pokoju.

Hotel ma prawo do obciążenia finansowego gościa za wyrządzone szkody i kradzieże mienia hotelowego po jego wyjeździe.

W przypadku naruszenia przepisów regulaminu i niestosowania się do zaleceń personelu, hotel może odmówić gościowi dalszego świadczenia usług. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia hotelu. Takiej osobie nie przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej ceny za pobyt.

Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez gościa do hotelu w razie nieuregulowania przez niego należności za świadczone usługi.

 

Odpowiedzialność hotelu

Odpowiedzialność hotelu z tytułu uszkodzenia lub utraty rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług określona jest przepisami Kodeksu Cywilnego.

Gość powinien powiadomić recepcję o powstałej szkodzie niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Pieniądze, papiery wartościowe i przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną gość może zdeponować w recepcji. Jednak hotel ma prawo odmówić przyjęcia na przechowanie w depozycie powyższych, jeśli zagrażają one bezpieczeństwu lub mają zbyt dużą wartość. Hotel może również odmówić przyjęcia na przechowanie przedmiotów wielkogabarytowych.

Przedmioty wartościowe niezdeponowane w recepcji należy przechowywać w sejfie pokojowym. Pozostawienie takich przedmiotów na wierzchu w razie stwierdzenia kradzieży może zostać uznane za niedbalstwo i mieć wpływ na ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej hotelu.

Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa oraz przedmiotów w nim pozostawionych. Inaczej jest w sytuacji, jeśli pojazd gościa został uszkodzony z winy hotelu i w wyniku działania jego pracowników.

 

Czytaj więcej: Jak wybrać właściwe miejsce pobytu i co zrobić, gdy usługa nas zawiodła

 

Rzeczy pozostawione

Przedmioty osobistego użytku pozostawione w hotelu przez gościa są wysyłane na adres wskazany przez gościa, na jego koszt. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, hotel ma obowiązek przechować pozostawione przedmioty przez okres ustalony w regulaminie, zwyczajowo od trzech do sześciu miesięcy. Po tym czasie przedmioty mogą zostać zutylizowane lub przekazane znalazcy. Artykuły spożywcze nie są przechowywane.

 

Cisza nocna

Gość ma obowiązek przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00. W przypadku zakłócenia ciszy nocnej lub w inny sposób zakłócenia komfortowego wypoczynku pozostałych gości, hotel ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług.

 

Zwierzęta w hotelu

Za dodatkową opłatą hotel może akceptować przebywanie określonych zwierząt w pokoju. Chęć przyjazdu do hotelu ze zwierzęciem należy zgłaszać w momencie dokonywania rezerwacji oraz rejestracji w recepcji. Właściciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę na mieniu hotelu lub innych gości.

W przypadku, gdy pies zakłóca komfortowy wypoczynek pozostałych gości lub stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa gości i personelu, hotel ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług.

 

Czytaj więcej: Pies w hotelu – porady dla gości

 

Bezpieczeństwo

W hotelach obowiązuje całkowity zakaz palenia (przestrzenie wspólne, pokoje, balkony), poza miejscami wyznaczonymi. Za nieprzestrzeganie zakazu palenia, hotel ma prawo wyegzekwować uiszczenie opłaty w wysokości indywidulanie ustalonej w regulaminie (minimum 500 zł).

Uruchomienie przez gościa alarmu pożarowego może skutkować automatycznym powiadomieniem straży pożarnej, która w takiej sytuacji ma obowiązek wysłać grupę na miejsce zdarzenia. W nieuzasadnionym przypadku gość może zostać obciążony dodatkową opłatą.

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie grzałek, żelazek elektrycznych, czajników bezprzewodowych i podobnych przedmiotów niestanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

Na terenie hotelu nie można przechowywać́ ładunków niebezpiecznych, broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.

Każdorazowo opuszczając pokój, gość powinien ze względów bezpieczeństwa zamknąć okno i domknąć drzwi pokoju.

 

RODO

Dane osobowe gościa, takie jak imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, data urodzenia, numer dokumentu tożsamości, numer rejestracyjny auta, data pobytu, specjalne preferencje gościa – są przetwarzane w celu świadczenia usług hotelarskich.

W celach bezpieczeństwa hotel może używać monitoringu do rejestrowania wizerunku osób w nim przebywających lub w jego okolicy. Dane wizerunkowe są przechowywane przez okres 30 dni lub dłużej, jeśli zajdą szczególne okoliczności.

Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji. Usunięcie danych osobowych jest możliwe tylko, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.

Dane osobowe gościa mogą zostać ujawnione: służbom bezpieczeństwa państwa, firmom współpracującym z hotelem, takim jak księgowym, prawniczym, ubezpieczeniowym, kurierskim.

Komentarze

komentarzy

Post a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Magazine made for you.

Featured:

No posts were found for provided query parameters.

Elsewhere: